WhoKnowsWhat

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Via het aanmeldformulier op deze website kun je de universiteit, hogeschool, onderzoeksinstituut of industrieel bedrijf aanmelden als deelnemer aan WhoKnowsWhat. Je geeft daarmee ook aan dat je accoord bent met deze Algemene Voorwaarden en dat jij bevoegd bent om deze overeenkomst namens de organisatie waaraan je verbonden bent, rechtsgeldig aan te gaan. Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging voor jaarlijkse deelname en een factuur ten bedrage van 495,00 euro exclusief 21% BTW.

De organisatie is deelnemer aan WKW voor de duur van telkens 1 jaar. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden uiterlijk 3 maanden vóór het einde van de termijn van 1 jaar.

Deelname betekent dat de organisatie het recht heeft om een jaar lang maximaal 5 profielen van kennismakelaars, verbonden aan de eigen organisatie, aan te maken en te publiceren op het platform WhoKnowsWhat. Andere aanspraken dan deze kunnen niet worden gemaakt voor de deelnemer.

WhoKnowsWhat is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van die profielen en alle overige informatie die door het bedrijf wordt aangeleverd.

Wordt er via WhoKnowsWhat contact gezocht met een van de kennismakelaars van de deelnemende organisatie, dan zullen zij zich inspannen om binnen een termijn van 3 werkdagen te antwoorden.

WhoKnowsWhat is noch verantwoordelijk voor de afspraken tussen de kennismakelaar en de opdrachtgever, noch voor de uitvoering van de opdrachten die voortvloeien uit het overleg tussen kennismakelaar en opdrachtgever.
Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

WhoKnowsWhat is een Europees webbased netwerk dat bedrijven en organisaties, die zoeken naar specifieke kennis, matcht met kennisinstellingen die deze kennis kunnen aanbieden.

WhoKnowsWhat werkt laagdrempelig, eenvoudig, snel en op een persoonlijke manier om vraag en aanbod van kennis met elkaar te verbinden.

Bedrijven en organisaties die naar specifieke kennis zoeken komen via WhoKnowsWhat rechtstreeks in contact komen met de kennismakelaar van de kennisinstelling die de gezochte kennis in huis heeft.

De kennismakelaar is verbonden aan een van de deelnemende kennisinstellingen. De kennismakelaar is in staat om in overleg met de kenniszoeker de juiste vraag in kaart te brengen. Hij weet welke kennis de kennisinstelling kan aanbieden en wie de professionals zijn die de naar kennis zoekende bedrijven en organisaties verder kunnen helpen met het leveren van de gezochte kennis. Hij legt de verbindingen en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Kennisinstellingen/Kennismakelaars

Onder kennisinstellingen worden verstaan universiteiten, hogescholen, campussen en onderzoeksinstituten gevestigd in Europa. Kennisinstellingen die willen deelnemen aan het netwerk sluiten daartoe een overeenkomst met WhoKnowsWhat.

De deelnemende kennisinstelling vult het profiel van de eigen organisatie in via de webbased tool. Deze informatie is openbaar voor alle gebruiker van de tool.

Via een daartoe bestemde link nodigt de kennisinstelling mensen uit de eigen organisatie uit die voldoen aan het profiel van de kennismakelaar. De kennismakelaar kan via de link zijn eigen profiel invullen. Deze informatie is openbaar voor alle gebruikers van de tool.

Zowel kennisinstelling als kennismakelaar zijn te allen tijde gerechtigd om hun openbare profiel aan te passen c.q. te verwijderen.

Bedrijven & Overheden & andere (be)zoekers

Bezoekers van WhoKnowsWhat hebben vrije toegang tot het webbased netwerk en hoeven zich niet te registreren.

Wat er wel geregistreerd wordt zijn de contactgegevens (naam, telefoonnummer, mailadres) van de bezoeker die met een specifieke kennismakelaar in contact wil komen en terug gebeld wil worden of een email naar de kennismakelaar stuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om bezoekers naar hun mening, beoordeling, ervaringen te vragen over WhoKnowsWhat.

Tevens worden geanonimiseerd verzameld zoektermen, zoekresultaten, contactmomenten. Deze informatie kan worden gebruikt om het netwerk verder te optimaliseren en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen.

De van bezoekers verzamelde gegevens zullen niet zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.